Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR)

Lees meer over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan zonder uw privacyrechten te schenden.
Snelle links

Het recht op privacy is een van de belangrijkste mensenrechten. In LEP d.o.o. (Daarom respecteren we de privacy van onze klanten en behandelen we hun persoonlijke gegevens op verantwoorde, zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De toegang tot persoonsgegevens is alleen toegestaan aan bevoegd personeel van het bedrijf en gecontracteerde verwerkers, voor zover en met het doel dat strikt noodzakelijk is voor de soepele uitvoering, waarborging en nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit afgesloten contractuele relaties.

Door passende maatregelen te nemen, zorgen wij ervoor dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonsgegevens, beschermen wij de vertrouwelijkheid en integriteit ervan en voorkomen wij het verlies of de onbedoelde vernietiging ervan gedurende de gehele verwerking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het "hacken" van een computersysteem!

Het bedrijf en zijn verwerkers leven de algemene beginselen betreffende de verwerking van persoonsgegevens volledig na, namelijk:

 1. Wij verwerken persoonsgegevens van gebruikers op legale, eerlijke en transparante wijze.
 2. Wij verzamelen persoonsgegevens voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijke en wettelijke doeleinden; wij verwerken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden, behalve in het geval van verwerking voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden en voor statistische doeleinden, onder bepaalde voorwaarden.
 3. Persoonsgegevens worden verwerkt in de minimale omvang voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 4. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken nauwkeurig zijn en regelmatig worden bijgewerkt; onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd.
 5. Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 6. Wij zorgen voor passende beveiliging van persoonsgegevens, waaronder het voorkomen van ongeoorloofde of onwettige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging door passende technische en organisatorische maatregelen.

1. CONTACT PRIVACY

Voor vragen met betrekking tot de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens, informatie, correcties, blokkering, verwijdering van persoonsgegevens of annulering van toestemming voor kennisgeving, annulering van toestemming, kunt u contact opnemen met info@

wijnreizen-slovenië.nlwijnproeverijbled.com (hierna e-mailadres genoemd onder punt 1).

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

 • Persoonlijke basisgegevens (bijv. naam en achternaam);
 • communicatiegegevens (bijv. adres, post, telefoonnummer);
 • informatie over communicatie tussen het bedrijf en u;
 • betalingsgegevens;
 • alle andere gegevens die op basis van de toestemming zijn verkregen.

3. WAT ZIJN DE WETTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij kunnen persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens:

 • indien dit noodzakelijk is voor het afsluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst (aanmelding voor een evenement, workshop, etc.)
 • indien wettelijk verplicht;
 • als er toestemming is gegeven (die op elk moment kan worden ingetrokken);
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van het bedrijf of een derde partij.

3.1. VERWERKING OP BASIS VAN EEN GESLOTEN CONTRACT

De vennootschap verwerkt persoonsgegevens van personen om haar verplichtingen uit hoofde van een contractuele relatie na te komen voor de organisatie van evenementen, workshops of andere diensten die tussen de contractpartijen zijn overeengekomen. In het kader van de uitoefening van rechten en het nakomen van contractuele verplichtingen verwerkt Bedrijf persoonsgegevens van personen voor de volgende doeleinden:

 • identificatie van een individu;
 • het opstellen van de offerte en het sluiten van het contract;
 • het leveren van diensten, waarbij het bedrijf de gegevens aan contractpartners kan geven die een individuele dienst zullen implementeren (bijv. een aanbieder van overnachtingen, enz.)
 • het verzenden van kennisgevingen aan personen met betrekking tot de uitvoering van de contractuele relatie;
 • informeren over wijzigingen in de wetgeving op een bepaald gebied of wijzigingen in de verkoopvoorwaarden;
 • factureringsdiensten;
 • bezwaren of klachten oplossen;
 • uitvoering van eventuele invorderingsprocedures, een verkoop van vorderingen;
 • voor andere doeleinden die noodzakelijk zijn voor het aangaan of uitvoeren van een contractuele relatie.

Voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de authenticatie en identificatie van transacties, verwerkt het bedrijf gegevens voor het opstellen van rapporten en het plannen van verdere activiteiten.

Met het oog op de organisatie van evenementen en aanverwante diensten of andere diensten die door een persoon worden besteld, verwerkt het bedrijf alle benodigde informatie. Dit omvat met name, maar niet uitsluitend: naam, voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, plaats, land, telefoonnummer, e-mail, enz.

Wij hebben geen uitdrukkelijke toestemming nodig voor de contractuele verwerking van persoonsgegevens.

Bij evenementen of workshops die strikt verband houden met het fotograferen en publiceren van foto's (op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram), wordt erop gewezen dat het fotograferen en publiceren van foto's deel uitmaken van een evenement of workshop. Ondanks het feit dat het fotograferen en publiceren van foto's een contractuele relatie is, zal het bedrijf de uitdrukkelijke toestemming van een individu vragen. In het geval dat de uitdrukkelijke toestemming voor het fotograferen en publiceren van foto's niet wordt gegeven en het bedrijf niet kan garanderen dat een persoon niet op de foto staat, is het bedrijf gerechtigd om een aanvraag voor een dergelijk evenement of workshop af te wijzen.

Als de persoon niet alle persoonsgegevens verstrekt die het bedrijf nodig heeft om de contractuele relatie uit te voeren, kan het bedrijf de bestelling van de persoon niet uitvoeren. Hierbij verzamelt en verwerkt het bedrijf altijd alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de contractuele relatie uit te voeren.

3.2. VERWERKING OP BASIS VAN DE WET

De rechtsgrondslag houdt in dat de onderneming persoonsgegevens van een persoon verwerkt om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen die door de wetgeving worden opgelegd. In de Republiek Slovenië worden de wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken met name bepaald door:

Wet op de belasting over de toegevoegde waarde ZDDV-1;

Wet op de belastingprocedure;

Companies Act;

Boekhoudwet;

Regels ter uitvoering van de wet op de belasting over de toegevoegde waarde;

Sloveense boekhoudnormen.

Als het bedrijf persoonlijke gegevens verwerkt van een persoon die een online aankoop of bestelling van diensten heeft gedaan, bewaart het de factuur gedurende 10 jaar (evenals de gegevens van de persoon/koper op de account).

3.3. VERWERKING OP BASIS VAN GERECHTVAARDIGD BELANG

Het bedrijf kan gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang dat het bedrijf of een derde partij nastreeft, behalve wanneer deze belangen prevaleren boven de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van een persoon, op wie de gegevens die de bescherming van persoonsgegevens vereisen betrekking hebben, in het bijzonder wanneer de gegevens betrekking hebben op een kind. In het geval van verder gebruik van verzamelde gegevens over een persoon, voert het bedrijf de beoordeling uit volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit verdere gebruik van gegevens in een gepseudonimiseerde of geaggregeerde vorm is bijvoorbeeld het rechtmatige gebruik van gegevens voor marketing en andere zakelijke of technische analyses van het bedrijf.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming behoort direct marketing ook tot de legitieme belangen. Ten behoeve van direct marketing kan Bedrijf zonder toestemming individuele profielen aanmaken op basis van basisinformatie over geselecteerde diensten, zoals bijvoorbeeld het type of de specifieke kenmerken van de geselecteerde dienst, het tijdstip van selectie of eerdere marketingcontacten met het individu, met name met betrekking tot de geuite interesse of gebrek aan interesse in bepaalde diensten. Deze basisprofilering omvat nooit gevoelige gegevens. Een persoon kan bezwaar maken tegen de verwerking overeenkomstig het recht op beperking (punt 7.4).

Op basis van gerechtvaardigd belang kan het bedrijf contact opnemen met de persoon om de dienstverlening te verbeteren of zijn tevredenheid over de diensten vast te stellen, zelfs als dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Vanwege het belang van de persoon neemt het bedrijf geen contact op met personen die hiertegen bezwaar hebben gemaakt.

Het bedrijf heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens te bewaren en verder te gebruiken voor analyses en onderzoek ten behoeve van marketing, bedrijfsplanning en dergelijke tot het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.

3.4. VERWERKING OP BASIS VAN TOESTEMMING OM PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN

Expliciete toestemming is de basis voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor het Bedrijf geen wettelijke of contractuele rechtsgrondslag heeft. De toestemming kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

 • informeren over andere aanbiedingen en diensten van het bedrijf, uitsluitend via het door de persoon geselecteerde communicatiekanaal;
 • fotograferen en opnemen van een evenement of workshop met als doel de activiteiten van het bedrijf te presenteren en foto's, video's en geluidsopnamen te publiceren op de website van het bedrijf en op Facebook-, Twitter-, YouTube- en Instagram-profielen.

De persoon geeft zelf toestemming, in het geval van een kind wordt de toestemming gegeven door een van de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger.

In deze gevallen wordt de verwerking van persoonlijke gegevens uitgevoerd in de mate en voor de doeleinden die zijn toegestaan door de verklaring van de persoon en via overeengekomen communicatiekanalen, tot annulering.

Indien de betrokkene niet instemt met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens voor een of meer in een individuele toestemming genoemde doeleinden, heeft dit geen gevolgen voor de gegevens waarvan de verwerking op basis van andere rechtsgrondslagen plaatsvindt.

Persoonsgegevens die op basis van toestemming zijn verzameld, worden uitsluitend verwerkt in het kader en voor het doel van de gegeven toestemming en worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit uitdrukkelijk in de toestemming is vermeld en de betrokkene ermee instemt dat de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de in de toestemming vermelde verwerker.

De betrokkene kan de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact op te nemen met ons punt voor gegevensbescherming (punt 8). De toestemming kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar het in punt 1 genoemde e-mailadres.

4. HOE LANG WORDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAARD?

De persoonsgegevens worden opgeslagen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Ze worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of volgens de wet. Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van de persoonlijke toestemming van de betrokkene, slaan wij permanent op, tot wederopzegging. Persoonsgegevens, die wij verwerken op basis van de wet of een contractuele relatie, worden bewaard zolang de wet bepaalt.

Als de gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming van een persoon voor de marketing van het bedrijf, mogen de gegevens worden verwerkt voor zolang als nodig is voor deze marketing of diensten.

Na het verstrijken van de bewaringstermijn worden de persoonsgegevens daadwerkelijk en definitief gewist of geanonimiseerd, zodat ze niet meer aan een persoon kunnen worden gekoppeld.

5. HOE BESCHERMEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS

We gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde toegang of gebruik en ook tegen onbedoeld verlies of aantasting van hun integriteit. We hebben deze maatregelen ontworpen met het oog op onze IT-infrastructuur, mogelijke impact op de privacy van een individu en kosten en volgens de huidige industrienormen en praktijken. Onze contractuele verwerkers zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als zij voldoen aan deze technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.

Gegevensbeveiliging houdt in dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens worden beschermd:

 • vertrouwelijkheid en integriteit: de persoonsgegevens van personen moeten worden beschermd tegen ongeoorloofde of illegale verwerking en tegen onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging;
 • beschikbaarheid: we zorgen ervoor dat geautoriseerde verwerkers alleen toegang hebben tot persoonsgegevens wanneer dat nodig is.

Onze beveiligingsprocedures omvatten toegangsbeveiliging, reservekopieën, toezicht, revisie en onderhoud, beheer van beveiligingsincidenten, enz.

6. WIE VERWERKT PERSOONLIJKE GEGEVENS

Afhankelijk van de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, kunnen we deze gegevens bekendmaken aan de volgende categorieën verwerkers:

 1. a) Binnen het bedrijf een werknemer.
 2. b) Onze zakelijke partners waarvan we eisen dat ze voldoen aan de toepasselijke wetgeving en het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens en dat ze veel aandacht besteden aan de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens:
 • reclame-, marketing- en promotiebureaus en -aanbiedersbijvoorbeeld MailChimp, Google (Google - alleen cookie-identifier voor remarketing, e-mailadres voor het weergeven van advertenties in Google AdWords, cookie-identifier voor analyse in Google Analytics; Facebook - alleen cookie-identifier voor remarketing, e-mailadres voor het weergeven van advertenties in Facebook Custom Audiences), die ons helpen bij het implementeren en analyseren van de effectiviteit van onze campagnes en promoties.
 • bedrijven die diensten verlenen aan Bedrijfd.w.z. leverancier van boekhouddiensten
 • natuurlijke en rechtspersonen die onze contractuele partners zijn en consulting- of individuele diensten voor Bedrijf leveren met als doel een contractuele relatie tussen Bedrijf en een individu uit te voeren (bijv. partnerbureaus, hotels, luchtvaartmaatschappijen, vervoerders, etc.);
 1. c) Andere derde personen wanneer vereist door de wet of wettelijk vereist voor de bescherming van:
 • Bedrijf (naleving van wetten, autorisatievereisten, gerechtelijke bevelen, wettelijke procedures, meldingsverplichtingen en verplichtingen om de autoriteiten te informeren, enz;
 • rechten, eigendommen of zekerheden van de Vennootschap en/of haar klanten in verband met bedrijfstransacties: in het kader van de overdracht of vervreemding van alle of een deel van haar activiteiten of anderszins in verband met fusies, consolidaties, wijzigingen in de zeggenschap, reorganisatie van de Vennootschap.

Onze zakelijke partners die hierboven onder punt b) worden genoemd, mogen de persoonsgegevens van individuen alleen verwerken in het kader van onze instructies en mogen de persoonsgegevens niet gebruiken om hun eigen belangen na te streven. Elke persoon moet er rekening mee houden dat de verwerkers vermeld onder punt b) en c) hierboven, in het bijzonder dienstverleners die diensten aanbieden in het kader van toepassingen en/of via hun eigen kanalen, afzonderlijk uw persoonsgegevens kunnen verzamelen. In dit geval zijn zij als enige verantwoordelijk voor de controle en moet hun samenwerking met individuen plaatsvinden volgens hun voorwaarden.

7. UW MOGELIJKHEDEN EN RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het Bedrijf zorgt ervoor dat personen hun rechten zonder onnodige vertraging uitoefenen, maar in elk geval niet later dan een maand na ontvangst van het verzoek. Het Bedrijf kan de termijn voor het uitoefenen van de rechten van de persoon met maximaal twee maanden verlengen, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. Bij verlenging van de termijn stelt het Bedrijf de betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte van de verlenging, met opgave van de redenen voor de vertraging.

Wanneer de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben het verzoek per e-mail verstuurt, wordt de informatie indien mogelijk langs elektronische weg verstrekt, tenzij de persoon anders verzoekt.

7.1. RECHT OP TOEGANG TOT GEGEVENS

Elke persoon kan contact met ons opnemen op het in punt 1. genoemde e-mailadres om te weten te komen welke persoonsgegevens wij verwerken. Elk individu heeft het recht op toegang tot persoonsgegevens en aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder:

 • het doel van de verwerking;
 • de categorieën van persoonlijke gegevens;
 • gebruikers en rechtspersonen aan wie persoonlijke gegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • indien mogelijk, de geschatte bewaarperiode van persoonsgegevens of, als dat niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om de bewaarperiode te bepalen;
 • het bestaan van het recht om van de beheerder te verlangen dat persoonsgegevens worden gecorrigeerd of verwijderd of dat persoonsgegevens met betrekking tot de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, worden beperkt, of het bestaan van het recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie;
 • wanneer persoonlijke gegevens niet bij een persoon worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron.

7.2. RECHT OP CORRECTIE

Indien een persoon een fout in zijn persoonsgegevens ontdekt of indien hij vaststelt dat deze onvolledig of onjuist zijn, kan hij Company verzoeken de onjuiste of onvolledige persoonsgegevens onverwijld te verbeteren of aan te vullen.

7.3. RECHT OP VERWIJDERING

Een persoon kan verzoeken zijn persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Het bedrijf is verplicht persoonsgegevens onverwijld te wissen:

 • wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • als de betrokkene de toestemming die de basis vormt voor de verwerking van persoonsgegevens intrekt en als er geen andere wettelijke basis is voor de verwerking;
 • als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van het gerechtvaardigde belang van Bedrijf, terwijl er geen geldende wettelijke redenen zijn voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden;
 • wanneer persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens de EU-wetgeving of de Sloveense rechtsorde;
 • in het geval van ten onrechte verzamelde gegevens van een minderjarige voor het gebruik van de informatiemaatschappij, die volgens de toepasselijke wetgeving dergelijke gegevens niet kan verstrekken.

(behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om de transactie te bewijzen of indien wettelijk vereist).

7.4. RECHT OP BEPERKING

Elke persoon kan om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verzoeken wanneer:

 • hij de juistheid van de gegevens betwist, gedurende de periode die het Bedrijf in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onwettig is en de betrokkene bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om het gebruik ervan te beperken;
 • Het bedrijf heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, heeft ze nodig om wettelijke verzoeken uit te oefenen, uit te voeren of te verdedigen;
 • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking totdat is geverifieerd of de legitieme redenen van het Bedrijf prevaleren boven de redenen van de betrokkene.

7.5. RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

Elke persoon heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die hij of zij aan het Bedrijf heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht om deze gegevens zonder belemmering van het Bedrijf aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming uit hoofde van of een overeenkomst uit hoofde van en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

7.6. RECHT OP BEZWAAR

Op basis van redenen die verband houden met hun bijzondere omstandigheden, heeft elk individu het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van de wettelijke belangen die worden nagestreefd door Bedrijf of een derde persoon. In dit geval stopt het bedrijf de verwerking van persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk blijkt om redenen die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de persoon, of voor de handhaving of verdediging van juridische claims. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft elke persoon het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing, met inbegrip van profilering, indien deze betrekking heeft op dergelijke direct marketing. Als direct marketing is gebaseerd op toestemming, kan het recht om bezwaar te maken worden uitgeoefend door de gegeven toestemming in te trekken.

8. MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN ALS IK VRAGEN HEB OVER MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We hebben een contactpunt ingericht waar u terecht kunt met uw vragen of wensen over uw persoonlijke gegevens (en de verwerking ervan) en de uitoefening van uw rechten. U kunt ons een e-mailadres onder punt 1.

Met het oog op een betrouwbare identificatie bij de uitoefening van de rechten in verband met persoonsgegevens kunnen wij aanvullende gegevens van u verlangen en kunnen wij u alleen weigeren als wij kunnen aantonen dat wij u niet op betrouwbare wijze kunnen identificeren.

9. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Iedereen heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens. Klachten moeten worden gestuurd naar het in punt 1 genoemde e-mailadres. U hebt ook het recht rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Information Commissioner indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Sloveense of EU-regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Indien u het recht op toegang tot de gegevens hebt uitgeoefend en u na ontvangst van de beslissing van mening bent dat de persoonsgegevens die u hebt ontvangen niet de persoonsgegevens zijn waarom u had verzocht of dat u niet alle vereiste persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u binnen 15 dagen een met redenen omklede klacht indienen bij het Bedrijf, alvorens een klacht in te dienen bij de Informatiecommissaris. Het bedrijf zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht beslissen als over een nieuw verzoek.

GDPR wordt van kracht op 10.04.2019.

Selectie van tours en sightseeing vakanties. Zoek de voor u meest geschikte avontuurlijke, familie-, luxe- of skivakantie in plaatsen als Ljubljana, het meer van Bled en meer.
© Copyright door Slovenië Vakantie
Portefeuillebedrijf van Wereldontdekking.